Windcluster Norway gjennomfører Prosjektet Verdi i Vind i samarbeid med Åfjord Utvikling og Fornybarklyngen. Prosjektet har fått støtte Trøndelag fylkeskommune og Fosen Regionråd, og skal bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping basert på eksisterende vindparker i Trøndelag. 

Herunder skal prosjektet bidra til  

  • at eiere og operatører av vindkraft får best mulige forutsetninger for sin virksomhet i form av kompetanse, underleveranser og servicefasiliteter. 
  • Leveranser og verdiskaping i regionalt næringsliv ved å synliggjøre muligheter og kvalifisere leverandører. 
  • Ny virksomhet i regionen ved å tiltrekke eksterne bedrifter og bidra til etablering av ny leverandørindustri.   
  • Tilflytting, sysselsetting og bosetting som en følge av vindkraftutbyggingen i samarbeid med aktuelle lokalsamfunn. 
  • Identifisere og dekke kompetansebehov i samarbeid med utdanningsaktører 
  • Videre tilrettelegging av infrastruktur, servicefasiliteter og kompetansemiljø i tilknytning til vindparkene i samarbeid med aktuelle lokalsamfunn. 
  • Bidra til at vindkraftvirksomheten fører til innovasjon i form av nye løsninger, produkter eller tjenester gjennom å identifisere muligheter og koble aktører. 

I tillegg til at utbyggingen har stor betydning for de selskapene som står bak, og for kraftproduksjonen i Norge, innebærer vindkraftutbyggingen også store muligheter for samfunn og næringsliv i Trøndelag.  

Det har i lang tid vært et regionalt engasjement rundt vindkraft og tilknyttede muligheter for næringsutvikling, sysselsetting og lokalsamfunnsutvikling. Det har vært arbeidet systematisk over tid, og spesielt så har Windcluster Norway arbeidet med leverandører og leveransemuligheter regionalt og nasjonalt. Kommunene på Fosen har arbeidet med lokalsamfunnsutvikling og tilrettelegging gjennom Næringsalliansen på Fosen, Fosen regionråd og Åfjord Utvikling.  

Verdi i Vind er utviklet på grunnlag av forprosjektet drift og vedlikehold, som er omtalt under «Avsluttede prosjekter». Utviklingsarbeidet som har vært utført kan deles i to faser ut fra innfallsvinkel og tiltak: 

  • Fase 0: Bidrag til å realisere, og tilrettelegge for, vindkraftutbygging 
  • Fase 1: Verdiskaping og samfunnsutvikling knyttet til utbygging av vindkraft 

Som en følge av dette er det ifølge Fosen Vind kjøpt produkter og tjenester lokalt og regionalt for 2,7 milliarder kroner så langt i utbyggingsfasen. Dette har gitt betydelige lokale og regionale ringvirkninger.  

Vi står nå ovenfor en ny fase som også medfører nye behov og muligheter for utvikling: 

  • Fase 2: Verdiskaping og samfunnsutvikling knyttet til drift og vedlikehold av vindkraftverk.

Her kan du lese halvårsrapporten fra prosjektet.