drift og vedlikehold

Windcluster Norway har gjennomført et forprosjekt på drift og vedlikehold av vindparker, der målet har vært å avklare hvilke behov vindkraftparkeiere og operatører av vindkraftparker har. Dette for å identifisere ulike oppgaver som utføres innen drift og vedlikehold og for å ha et grunnlag for å utvikle tjenester og forretningsmodeller innen drift og vedlikehold av vindkraftparker. Forprosjektet er avsluttet i første kvartal 2019.  

Det er i forprosjektet vært dialog med Statkraft og TrønderEnergi som de to dominerende aktørene i regionen på vindkraft. I tillegg har det vært kontakt med andre utbyggere i Norge for å innhente erfaringer med ulike norske modeller på drift og vedlikehold.  

Det er av stor betydning hvilken strategi og modell eieren av en vindpark velger for sin drift og vedlikehold, for hvilke muligheter det er for tredje-parts aktører å komme i inn i drift- og vedlikeholds markedet innen vindkraft. Det har vært en tradisjon i bransjen at vedlikeholdspersepektivet ikke har vært behandlet i like stor grad som selve innkjøpesprossen ved utbygging. I mange tilfeller har parkeier valgt en langsiktig avtale med turbinleverandør for drift og vedlikehold. Det samme er tilfelle i vårt naboland, Sverige. Imidlertid ser vi nå at det er et sterkere fokus på drift- og vedlikehold, og et tydeligere strategisk valg rundt hvordan parkeier ønsker å forvalte drift og vedlikehold. I så måte er Fosen-utbyggingen et godt eksempel på endring i bransjen.  

I forprosjektet er det utviklet en modell som viser sammenhengen for de ulike prosesstrinnene for drift og vedlikehold innen vindkraft. Denne er utviklet på bakgrunn av dialogen med Statkraft, TrønderEnergi og andre vindkraftaktører i Norge. Videre er det under hvert av de 7 prosesstrinnene undersøkt hvilke prosesser/operasjoner, ansvar/kompetanse, teknologi/bemanning og ikke minst hvilke aktuelle leveransemuligheter det er under hvert prosesstrinn. 

Resultatet fra forprosjektet vil gi et godt grunnlag for å gå videre i en fase 2, der det vil være behov for å konkretisere og tallfeste forretningsmuligheter for Trøndersk næringsliv innen produkter, tjenester og leveranser for drift og vedlikehold vindkraft.